STRUKTUR KEPENGURUSAN PONPES PESANTREN AL-MAS’UDIYAH

Pimpinan Pesantren
KH. Mas’ud Sidiq

Penasehat
Drs. H. Lili, M.Pd
Drs. Ir. Yoyo Somantri, M.Pd

Konsultan Kesehatan
dr. Andri Setiawan

Bendahara
Hj. Siti Marliah

Sekretaris
Hj. Nuryanti, S.Ag

Kepala SMPT
H. Achmad Zaenal Abidin, SH, MH

Kepala Madrasah Diniyah
Hj. Nursa’adah, S.Th.I

Kepala PAUD
H. Yayan Rohyana, S.Pd.I

Pengasuh Asrama Putra
H. Moch Taufiqurrohman, S.sos

Pengasuh Asrama Putri
Neneng Halimatusadiyah, S.Ag

Pengurus Harian Yayasan
Hj. Nursaibah Alamiah, SE
Kamaludin Mahmud,S.Th.i
H. Aip Saripudin